Jak złożyć pozew cywilny

Opublikowano 2020-04-30


Pozew musi spełniać następujące warunki:

  • oznaczenie sądu, w którym składa się pozew,
  • imię i nazwisko lub nazwę stron,
  • oznaczenie rodzaju pisma,
  • oświadczenie lub dowody na poparcie przytoczonych informacji,
  • podpis strony lub pełnomocnika,
  • wymienienie załączników.

Kodeks postępowania cywilnego mówi, że jeżeli pozew nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych lub jeżeli od pisma nie uiszczono opłaty, wzywa się stronę, pod rygorem zwrócenia pisma, do poprawienia, uzupełnienia lub opłacenia go w terminie tygodniowym. Mylne oznaczenie pisma procesowego lub inne oczywiste niedokładności nie stanowią przeszkody do nadania pismu biegu i rozpoznania go w trybie właściwym.

Ponadto pozew może zawierać:

  • dokładnie określone żądania,
  • wezwanie na rozprawę świadków,
  • dokonanie oględzin,
  • okoliczności uzasadniających właściwość sądu.


Udostępnij:
Czy uważasz, że ten artykuł był pomocny?
Icon