Jak ochronić się przed mobbingiem?

Opublikowano 2020-05-05


Definicja mobbingu została zawarta w Kodeksie pracy:

Art. 943 § 2 mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

Należy uznać mobbing jako długotrwały proces, w którym pracodawca nęka pracownika. Osoba, która nęka może na przykład: przerywać w połowie zdania, obrażać, wyzywać, reaguje agresją, grozi zwolnieniem. 

Jak obronić się przed mobbingiem? 

Art. 943 Kodeksu pracy
§ 3. Pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.
§ 4. Pracownik, który wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, ma prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów.
§ 5. Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę powinno nastąpić na piśmie z podaniem przyczyny, o której mowa w § 2, uzasadniającej rozwiązanie umowy

Zgodnie z kodeksem przysługuje nam kilka praw do obrony przed mobbingiem. Należy jednak dobrze się przygotować do sądu pracy. Przede wszystkim warto zdobyć dowody na takie działania. Starajmy się zawsze mieć świadka rozmów, wszystkie zalecenia miejmy na piśmie. Wykonujmy prace tak samo sumiennie jak do tej pory.

W przypadku, gdy jesteśmy pewni mobbingu możemy natychmiast rozwiązać umowę o pracę. Mamy prawo do ubiegania się o odszkodowanie z tytułu szkód na zdrowiu, a dodatkowo możemy starać się o zadośćuczynienie pieniężne. 


Udostępnij:
Czy uważasz, że ten artykuł był pomocny?
Icon